Fejléc

Díjszabási tájékoztató 2023.03.01-től

TÁJÉKOZTATÓ
a KECSKEMÉTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT KFT. KECSKEMÉT VÁROS (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATINAK DÍJSZABÁSÁRÓL
(KIVONAT)

I. Fejezet Menetdíjak megállapításának általános szabályai

1. Menetdíjak megállapítása

A menetrendszerinti városi (helyi) autóbuszjáratokkal történő személyszállítási szolgáltatásokért felszámítható díjak, kedvezményes díjak, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltétek, illetve az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények Közlekedésszervező, és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött feladatellátási szerződésben az utazási  kedvezmények jogszabályban kerülnek meghatározásra. A Közlekedésszervező ezeket a díjakat az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletben közzéteszi. A Közlekedésszervező ezen díjakból a jelen díjszabásban közzétett kedvezményeken kívül is adhat kedvezményt (üzletpolitikai kedvezmények). Üzletpolitikai kedvezményeit a Közlekedésszervező külön hirdeti meg és arról szolgálati helyeiken ad felvilágosítást.

2. Kedvezmények felhasználása

A kedvezmények csak az igénybevételre jogosító érvényes jogosultsági igazolás alapján igényelhetők. A Közlekedésszervező, valamint a Közlekedési Szolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja a kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolásokat, azok érvényességét ellenőrizheti. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány jogos  használatának megállapításához ez szükséges, a Közlekedésszervező, valamint a Közlekedési Szolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja a személyazonosításra alkalmas  okmány felmutatását is kérheti.
Ha az utazási igazolványok ellenőrzésekor megállapításra kerül, hogy valamely (pl. díjtalan utazásra jogosító) utazási kedvezményt arra jogosulatlan személy veszi igénybe, vagy a kedvezményre jogosító igazolvány érvényesítése nem megfelelő, illetve azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, továbbá ha olyan mértékben megrongálódott,  hogy érvényességét megállapítani nem lehet, a Közlekedésszervező, valamint a Közlekedési Szolgáltató az utast jegynélküli személynek tekinti, akinek menetdíjat, valamint pótdíjat kell fizetnie.
Ha az utas több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, ugyanazon utazáshoz - ha a kedvezményre ettől eltérő szabályozás nincs - csak egy, általa választott kedvezményt vehet igénybe.


II. Fejezet Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége

1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a menetjegy, ha
a) az nem eredeti;
b) azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt;
c) azt az utazás megkezdése után átruházták,
d) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;
e) nem az érvényes díjszabásban meghatározott értékű;
f) azt nem a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. bocsátotta ki;
g) azt az utas nem az érvényességnek megfelelő autóbuszjáraton, vonalon (vonalszakaszon) időpontban vagy időtartamon belül használja utazásra;
h) azt az utas elővételben vagy kezeltetési kötelezettséggel az autóbuszon váltotta és az utazás megkezdésekor kezelését elmulasztotta (az még kezeletlen);
i) Mobiljegy esetében amennyiben a mobiltelefonos alkalmazás érvénytelennek mutatja, vagy a felszállás során érvényesítésre nem került.

Az a)-h) pontokban felsorolt estekben a Közlekedésszervező és a Közlekedési Szolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja a menetjegyet bevonja és pótdíjfizetési kötelezettséget állapít meg.

2. Névre szóló bérletek érvénytelensége

Érvénytelen a névre szóló bérlet, ha
a) az nem eredeti;
b) azt, vagy annak bármely érvényességi adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt;
c) azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet;
d) olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;
e) a használatához az utas a Kecskeméti Közlekedési Központ által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolványt, azonosító vagy jogosító kártyát stb. (továbbiakban együtt: bérlet-igazolvány) nem tud felmutatni;
f) az utas nem az érvénytartamán belül használja a bérletet utazásra;
g) az utas nem a bérleten feltüntetett településen és/vagy az érvényesítésnek megfelelő vonalon, vonalszakaszon vagy autóbuszjáraton használja utazásra;
h) a bérlet érvényessége más településen belüli helyi utazásokra és/vagy más szolgáltató autóbuszjárataira, illetve más közlekedési eszközön való utazásra terjed ki;
i) a bérletről a bérlet-igazolvány bérlettel való összetartozást kifejező megjelölése (sorszám, egyéb azonosító jel) hiányzik;
j) Mobilbérlet esetében amennyiben a mobiltelefonos alkalmazás érvénytelennek mutatja, vagy a felszállás során érvényesítésre nem került.

Az a) - i) pontokban említett esetekben ellenőrzéskor a Közlekedésszervező és a Közlekedési Szolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja a bérletet bevonja és pótdíjfizetési  kötelezettséget állapít meg.

III. Fejezet Kedvezmények

1. Gyermekek kedvezménye

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáratokon a gyermekek - felnőtt kíséretében - 6. éves korig díjtalanul utazhatnak. 

2. Tanulók és gyermekek bérletkedvezménye

A tanulók és gyermekek bérletkedvezményére jogosultak:
a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói (hallgatói), ha érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás"-sal rendelkeznek, bármely település helyi autóbuszvonalain,
b) a 6 - 14 éves korú gyermekek,
c) azok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező (2007. évi I. törvény 1. § a/ pontja) tanulók és hallgatók, akik olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt, amely az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban vagy nemzetközi megállapodás alapján más olyan államban történik, amelynek állampolgáraival azonos jogállást élveznek.

3. Nyugdíjasok és szociálisan rászorulók kedvezménye

A nyugdíjasok és szociálisan rászorulók (továbbiakban együtt: nyugdíjasok) kedvezményére jogosult az „Ellátottak utazási utalványa" elnevezésű dokumentummal rendelkező, a 65. életévét be nem töltött:
a) személy, aki
aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
af) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy,
e)gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek,
f) az a) - c) pontokban megjelölt személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyazonosításra alkalmas okmányának felmutatásával igazolja,
g) az a személy, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a járási hivatal igazolása szerint,
h) a rokkantsági járadékos, ha ezt a körülményt a kifizetőhely igazolja.

4. Kisgyermekesek kedvezménye

Az a bejelentett kecskeméti lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki

  • CSED - csecsemőgondozási díj, vagy
  • GYED - gyermekgondozási díj, vagy
  • GYES - gyermekgondozási segély vagy
  • GYET - gyermeknevelési támogatás folyósításban részesül és ezt a körülményt a folyósító szerv által kiadott eredeti határozattal ill. igazolással igazolja.

További részletes információk elérhetők társaságunk Üzletszabályzatában.