Fejléc

Utazási feltételek

Tájékoztató

 a KECSKEMÉTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT KFT. Kecskemét város (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

(KIVONAT)

 

I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

  1. Jelen Utazási feltételek hatálya kiterjed a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és a Közlekedési Szolgáltató (továbbiakban: Közlekedési Szolgáltató) által Kecskemét Megyei Jogú Városban közlekedtetett közforgalmú helyi menetrend szerinti autóbuszjáratokon való utazásra.

 

II. Fejezet Díj ellenében végzett személyszállítási közszolgáltatás

  1. Az utas által igénybe vett személyszállítási szolgáltatás teljesítését két jogviszony szabályozza:
·                  A hálózat-rendelkezésrebocsátási szerződés, amely a Kecskeméti Közlekedési Központ és az utas között jön létre, és a Kecskeméti Közlekedési Központ érdekében végzett jegy- és bérletértékesítési, ellenőrzési, pótdíjazási, pótdíjbehajtási, és az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet szabályozza. E szerződéssel az utas jogot szerez arra, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ által szervezett helyi autóbuszos közösségi közlekedési hálózatot használja, vagyis a Közlekedési Szolgáltató járművein utazhasson, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központot megillető, a Díjszabásban meghatározott jegy- vagy bérletárat kiegyenlíti.
·                  A személyszállítási szolgáltatási szerződés, amely az utas és az adott járművet üzemeltető Közlekedési Szolgáltató között jön létre, és amely a Közlekedési Szolgáltató által végzett személyszállítási közszolgáltatás feltételeit tartalmazza. A személyszállítási szerződés alapján a Közlekedési Szolgáltató vállalja, hogy az Utazási feltételek alapján és a megállók fel- és leszállási pontjain közzétett menetrend szerint a Közlekedési Szolgáltató járműveivel az utast a célállomásra szállítja.
2. A szerződéskötési szándék kifejezése (az előre való jegyvásárlás vagy a felszállás) egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Kecskeméti Közlekedési Központ és a Közlekedési Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

3. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll.  

 

III. Fejezet A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

  1. Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére - az Utazási feltételek előírásainak megtartásával -, amelyet a Közlekedési Szolgáltató által közlekedtetett járat menetrendjében, a Kecskeméti Közlekedési Központ és a Közlekedési Szolgáltató az üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen feltüntetett.

 

IV. Fejezet Utazási jogosultság

1. Az autóbuszjáraton bárki utazhat.
2. Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra -    magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint -    a hat éven aluli gyermek.   Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

3. Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

 

V. Fejezet Menetjegyváltás, utazási igazolványok érvényessége

1. A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultság igazolására az utazási igazolvány szolgál. Az utazás - az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével - csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet. A névre szóló utazási igazolvánnyal vagy a személyhez kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló utazási igazolvány más személy részére, illetve a felhasználó személyéhez még nem kötött kedvezményes árú utazási igazolvány más azonos kedvezményre jogosultra mindaddig átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg.
2. A jegyek, bérletek használatához és az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiállításának, kiadásának, érvényesítésének szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.
3. Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a Kecskeméti Közlekedési Központ Üzletszabályzatában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie, illetve ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt - beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is - a jegykezelőnek fel kell mutatni, vagy át kell adni. 
4. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.
5. Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Kecskeméti Közlekedési Központ, illetve a Közlekedési Szolgáltató sem pótolja.  

VI. Fejezet Fel- és leszállás, helyfoglalás

1. Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.
2. Utasok felszállása - ha helyileg ettől eltérő rendszer nincs meghirdetve - a jármű első ajtajánál történhet.

 

VII. Fejezet Az utas magatartása

1. Az utas az utazás - beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást - során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.
2. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani tilos, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat.
3. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáraton dohányozni nem szabad. Tilos a dohányzás továbbá a megállóhelyeken, autóbusz-állomásokon (azok fedett és nyitott területén egyaránt) - az állomásokon a dohányzásra kijelölt helyek kivételével -, továbbá azok külső határvonalától számított 5 méteren belül.

 

VIII. Fejezet Ellenőrzés, pótdíjfizetés

1. A megváltott, kezelt, kezeltetett vagy ellenőrzésre felmutatott (a továbbiakban együtt: érvényesített) utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni.
2. Az ellenőr az utazás tartama alatt - beleértve a járatra történő fel- és leszállást is - bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni.
3. Törvény felhatalmazása alapján a Kecskeméti Közlekedési Központ és a Közlekedési Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.  

IX. Fejezet Kézipoggyász

  1. Az utas az autóbuszba kézpoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű tárgyat vihet magával, feltéve, hogy terjedelme miatt az az utas kezében vagy ölében szállítva sem gátolja az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását, sem az ülő, sem az álló utasoknak kényelmetlenséget nem okoz, és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.

 

X. Fejezet Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.
2. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, utasonként egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.

További részletes információk elérhetők társaságunk Üzletszabályzatában.