Fejléc

Általános Közzétételi Lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. frissítés
2. Székhely 6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2. 2019.04.25
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Nem releváns
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 76 800 430 2019.04.25
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím info@keko.hu
7. A honlap URL-je https://keko.hu/ 2019.04.25
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) +36 76 800 410
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 5.
2019.04.25
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Csőke Csaba 2020.01.01
10. Az ügyfélfogadás rendje hétfő - péntek 9:00 - 17:30 2020.01.01
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  A szervezeti struktúra ábrája 2019.04.25
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Ügyvezető: Hári Ernő
Felügyelőbizottság 3 fő
Dr. Fekete Gábor Domicián - FB elnök
Kósa József - FB tag
Szabó István - FB tag
info@keko.hu
+36 76 800 430
2020.02.10
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetői 2020.01.01
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A piacfelügyeletet ellátó hatóság adatai:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály székhely:
1011 Budapest, Fő utca 44-50.,
levelezési cím: 1440 Budapest, Pf.: 1,
e-mail: puf@itm.gov.hu;
személyes ügyintézés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.,
telefon: 06 1/3731-405;
e-mail: puf@itm.gov.hu;
ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban 
2020.01.01
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Békéltető testületek elérhetősége:

a www.bekeltetes.hu honlapon Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12. telefon, fax: 76/ 519 - 519, 76/ 519-545
e-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu honlap: http://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu ügyfélszolgálat: hétfő: 9 - 11; 13 - 17 kedd - csütörtök: 9 - 11; 14 - 15 péntek: 9 - 11
Telefonos ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig: 13 - 14
Ellenőrzést gyakorló szerv:
neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító
székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
2020.01.01
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet; Jogszabályok ; Szervezeti és működési szabályzat  2019.04.25
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2020.01.01
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás biztosítását a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft., mint közlekedésszervező és közszolgáltatási partnere az Inter Tan-Ker Zrt. végzi.
A Közlekedéssszervező feladatai a személyszállítási szolgáltatás megtervezése, a szolgáltatás igénybevételét biztosító díjszabási rendszer fejlesztése, módosítása, átdolgozása, meghirdetése, a szolgáltatásnak és annak végrehajtásához szükséges kapacitások megrendelése. A szolgáltatás végrehajtása közben annak mennyiségi és minőségi paramétereinek ellenőrzése, vizsgálata, elemzése és szükség esetén szankcionálása, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges menetjegyek és bérletek biztosítása és elszámoltatása saját és bizományosi hálózaton keresztül, az utasok ellenőrzése, szükség szerinti szankcionálása, a teljes pótdíjazási folyamat végrehajtása és koordinációja, beérkezett észrevételek teljeskörű kivizsgálása, megválaszolása, intézkedések kidolgozása, bevezetése.
A Közszolgáltatási partner feladata a napi lebonyolításához szükséges és a Közlekedésszervező által megrendelt kapacitású autóbuszok és a hozzájuk szükséges számú autóbuszvezető maradéktalan biztosítása, a fedélzeti menetjegyek árusítása, elszámolása és elszámoltatása, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező műszaki telepen a műszaki kiszolgálási, karbantartási, diagnosztikai és javítási műveletek elvégzése, a Széchenyi téren és a Noszlopy Gáspár parkban található autóbuszállomások üzemeltetése, karbantartása, hó- és síkosság mentesítése.
2020.01.01
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Utazási feltételek ; Üzletszabályzat 2021.01.01
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Díjszabás; Díjszabási tájékoztató 2021.01.01
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Nem releváns
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Kecskemét Megyei Jogú Város HELYI AUTÓBUSZ-MENETRENDJE
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás keretében meghirdetett járatok menetrendje
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja internet - Menetrendi füzet ; Vonalankénti menetrendek
papír alapú menetrendi füzet - kiadvány
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ingyenes
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Nem releváns
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények aktuális hírek 2021.01.18
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Adatvédelmi tájékoztató 2021.02.05
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Titkárság 2020.01.01
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2. 2020.01.01
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Hári Ernő 2020.01.01
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Adatvédelmi tájékoztató 2021.02.05
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Adatvédelmi tájékoztató 2021.02.05
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nem releváns
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Nem releváns
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses 2020.05.20
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
3.3. Működés
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. 4. negyedév2020. 1. negyedév2020. 2. negyedév2020. 3. negyedév2020. 4. negyedév2021. 1. negyedév; 2021.05.07
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege https://keko.hu/kozerdeku-adat/2009-evi-cxxii-torveny 2021.01.26
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Nem releváns
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Szerződések 2021.05.07
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések 
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Kifizetés nem történt
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nem releváns
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Nem releváns