Fejléc

Általános Közzétételi Lista

kozadatkereso-logo-0.gif

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok frissítés
1. Hivatalos név (teljes név) Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2019.04.25
2. Székhely 6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2. 2019.04.25
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Nem releváns
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 76 800 430 2019.04.25
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím info@keko.hu
7. A honlap URL-je https://keko.hu/ 2019.04.25
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) +36 76 800 410
6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 5.
2019.04.25
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Csőke Csaba 2020.01.01
10. Az ügyfélfogadás rendje hétfő - péntek 9:00 - 17:30 2020.01.01
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  A szervezeti struktúra ábrája 2023.06.01
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Ügyvezető: Hári Ernő
Felügyelőbizottság 3 fő
Kósa József - FB elnök
Dr. Fekete Gábor Domicián - FB tag
Szabó István - FB tag
info@keko.hu
+36 76 800 430

2022.10.12
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetői 2020.01.01
3. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem testületi szerv
4. A 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2. § (1) alapján: A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.
(6) A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.
Juttatások
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. -nek nincs tulajdonrésze más gazdálkodó szervezetben.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. -nek nincs általa alapított közalapítványa
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem alapított lapot, nincs szerkesztősége
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A piacfelügyeletet ellátó hatóság adatai:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály, Piacfelügyeleti és Utasjogi Osztály
székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.;
Autóbuszos hatóság telephelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.; levelezési cím: 1358 Budapest, Pf. 14.; e-mail: kkef@ekm.gov.hu;
Személyes ügyintézés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., telefon: 06 1/3731-479; ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban
2023.03.01
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Békéltető testületek elérhetősége:

a www.bekeltetes.hu honlapon
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12. telefon, fax: 76/ 519 - 519, 76/ 519-545
e-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu honlap: http://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu ügyfélszolgálat: hétfő: 9 - 11; 13 - 17 kedd - csütörtök: 9 - 11; 14 - 15 péntek: 9 - 11
Telefonos ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig: 13 - 14
Ellenőrzést gyakorló szerv:
neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító
székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
2023.01.18
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. -nek nincs általa alapított költségvetési szerve
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Jogi környezet 2023.04.25
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem országos illetékességű szerv, valamint nem fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem helyi önkormányzat.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben nem rendelkezik hatáskörrel.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közszolgáltatások 2020.01.01
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Közszolgáltatások 2020.01.01
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Közszolgáltatások 2023.03.01
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Közszolgáltatások 2023.02.14
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Kiadványok
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ingyenes
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem testületi szerv.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem testületi szerv, nem feladata jogszabálytervezetek készítése és közzététele
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Pályázatok
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények aktuális hírek Hirdetmény dátuma
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok szabályzata
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-nél nem került elutasításra egyetlen adatigénylés sem.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem kötött olyan szerződést, amely közérdekű adatok hasznosítására irányulna. 2021.02.05
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem kötött olyan szerződést, amely közérdekű adatok hasznosítására irányulna. 2021.02.05
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-re nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
XII. Közzétételi egység: Kulturális közadatok újrahasznosítása
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem kezel kulturális közadatokat.
2. Az 1. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem kezel kulturális közadatokat.
3. Az 1. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-hez még nem érkezett közadat újrahasznosítására vonatkozó kérelem.
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem kötött közadat újrahasznosítással kapcsolatos megállapodást.
6. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-re nem vonatkozik olyan jogszabály, amely a közadat újrahasznosítással összefüggő költségek saját bevételből való fedezését írja elő.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Ellenőrzések
2. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Ellenőrzések
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Ellenőrzések
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Statisztikák
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztikák
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Nem releváns
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolók 2022.05.20
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Nem releváns
3.3. Működés
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Juttatások
2023.04.11
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. nem nyújtott és nem nyújthat költségvetési támogatást.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Beszerzések 2021.05.07
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Közszolgáltatási szerződés
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések 
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-nél az elmúlt egy évben nem került sor nem alapfeladatai ellátására fordított, 5M forintot meghaladó kifizetésre.
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-nél az elmúlt 1 évben nem valósult meg Európai Uniós fejlesztés.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzések
2. A 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2.§ (3) alapján: A 7/I. §-ban foglaltak kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a (3) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
Közbeszerzések